หน้าเว็บ

Exchange Shop / Pyroxene Shop


ที่ตั้ง Shop Area ชั้น2 ฝั่งตะวันตก

   Rainbow Pyroxenes


Rainbow Pyroxenes
ภาพ ชื่อ ระดับ ราคา รายละเอียด หาได้จาก
 Iritista Rainbowstone ★6 ไม่มีขาย หินส่องแสง
ที่มีพลังของแสงสีรุ้ง
สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Dark Falz Elder


   รายการสินค้า


ของที่แลกจากร้าน ไม่สามารถนำไปขายได้ และไม่สามารถนำไปแลก ★10 Weapon Exchange Pass ได้
ภาพ ชื่อ ระดับ ของที่ใช้แลก รายละเอียด /หมายเหตุ
 Ruin Gloam ★10 Iritista Rainbowstone×20 ต้องการ Melee Def. 450
 398  30
 MutationI, PowerIII
ใส่ได้ทุกคลาส
 Fossil Vita ★10 Iritista Rainbowstone×20 ต้องการ Melee Def. 450
 283  30
 MutationI, PowerIII
ใส่ได้ทุกคลาส
 Goam Rain ★10 Iritista Rainbowstone×20 ต้องการ Range Def. 450
 352  30
 MutationI, ShotIII
ใส่ได้ทุกคลาส
 Craftplosion ★10 Iritista Rainbowstone×20 ต้องการ Range Def. 450
 373  30
 MutationI, ShotIII
ใส่ได้ทุกคลาส
 Abel Book ★10 Iritista Rainbowstone×20 ต้องการ Magic Def. 450
 342  30
 MutationI, P.MagicIII
ใส่ได้ทุกคลาส
*P.Magic = Photon Magic

   Elemental Pyroxenes


Elemental Pyroxenes
  • หาได้จาก Advance Quest 
  • โดยในแต่ละพื้นที่ของ Advance Quest แต่ละอันจะดรอปหินต่างกันออกไป
ภาพ ชื่อ ระดับ ราคา รายละเอียด หาได้จาก
 Vayu Windstone ★6 ไม่มีขาย หินส่องแสง
ที่มีพลังของลมหมุน
สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Secret Advance Surveilance:
Greenscape
ดรอปจากศัตรู
 Agni Flamestone ★6 หินส่องแสง
ที่มีพลังของไฟนรก
สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Secret Advance Surveilance:
Cauldron
ดรอปจากศัตรู
 Prithvi Earthstone ★6 หินส่องแสง
ที่มีพลังของโลก
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Secret Advance Surveilance:
Lost Sea
ดรอปจากศัตรู
 Indra Thunderstone ★6 หินส่องแสง
ที่มีพลังของฟ้าผ่า
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Secret Advance Surveilance:
Underworks
ดรอปจากศัตรู
 Himalaya Snowstone ★6 หินส่องแสง
ที่มีพลังของน้ำแข็งและหิมะ
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Secret Advance Surveilance:
White Summit
ดรอปจากศัตรู
 Brahma Skystone ★6 หินส่องแสง
ที่มีพลังของ...
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Secret Advance Surveilance:
Skyscape
ดรอปจากศัตรู

   รายการสินค้า


ของที่แลกจากร้าน ไม่สามารถนำไปขายได้ และไม่สามารถนำไปแลก ★10 Weapon Exchange Pass ได้
ภาพ ชื่อ ระดับ ของที่ใช้แลก รายละเอียด /หมายเหตุ
 Kagu-Dachi ★10 Vayu Windstone×90
Brunsweald×1
ต้องการ Melee: 600
 528  30
 MutationI, PowerIII
 Slucry ★10 Vayu Windstone×90
Ishurai×1
ต้องการ Range: 600
 497  30
 MutationI, ShotIII
 Radiant Ether ★10 Vayu Windstone×90
Radiant Weald×1
ต้องการ P.Magic: 600
 524  30
 MutationI, P.MagicIII
 Lava Seeker ★10 Agni Flamestone×90
Azure Shards×1
ต้องการ Melee: 600
 360  30
 MutationI, PowerIII
 Dibru Nigre ★10 Agni Flamestone×90
Dibru Kahn×1
ต้องการ Range: 600
 475  30
 MutationI, ShotIII
 Comrotor ★10 Agni Flamestone×90
Schmitor×1
ต้องการ P.Magic: 600
 451  30
 MutationI, P.MagicIII
 Old Device ★10 Prithvi Earthstone×90
Rusty Device×1
ต้องการ Melee: 620
 457  30
 MutationI, PowerIII
 Aurava Core ★10 Prithvi Earthstone×90
Gravel Cores×1
ต้องการ Melee: 620
 531  30
 MutationI, PowerIII
 Metal Ignis ★10 Prithvi Earthstone×90
Metal Solidum×1
ต้องการ P.Magic: 600
 451  30
 MutationI, P.MagicIII
 Rosso Varga new ★10 Indra Thunderstone×90
Berkvelker×1
ต้องการ Melee: 600
 463  30
 MutationI, PowerIII
 Stray Blover new ★10 Indra Thunderstone×90
Bellowing Blover×1
ต้องการ Melee: 600
 380  30
 MutationI, PowerIII
 Roeillia Bellow new ★10 Indra Thunderstone×90
Block Bellow×1
ต้องการ Aptitude: 400
 397  30
 MutationI, ShotIII
 Clabernicus new ★10 Himalaya Snowstone×90
Cruel Floggers×1
ต้องการ Melee: 610
 366  30
 MutationI, PowerIII
 Rouge Coffin new ★10 Himalaya Snowstone×90
Cruel Coffin×1
ต้องการ Aptitude: 410
 405  30
 MutationI, ShotIII
 Meliofrost new ★10 Himalaya Snowstone×90
Vaifrost×1
ต้องการ P.Magic: 610
 534  30
 MutationI, P.MagicIII
 Remilnelia new ★10 Himalaya Snowstone×90
Cornelia×1
ต้องการ P.Magic: 610
 460  30
 MutationI, P.MagicIII
 Rubeus Pelter new ★10 Brahma Skystone×90
Metal Solidum×1
ต้องการ Melee: 610
 522  30
 MutationI, PowerIII
 Fleetmalinka new ★10 Brahma Skystone×90
Metal Solidum×1
ต้องการ Range: 610
 506  30
 MutationI, ShotIII
 Rubiascient new ★10 Brahma Skystone×90
Metal Solidum×1
ต้องการ P.Magic: 620
 543  30
 MutationI, P.MagicIII
*P.Magic = Photon Magic

  Demonstone Pyroxenes


Demonstone Pyroxenes
ภาพ ชื่อ ระดับ ราคา รายละเอียด หาได้จาก
 Heart Key Fragment ★6 ไม่มีขาย
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Extreme trial : Frozen Ground and Armor
ดรอปจากศัตรู
 Bloody Moon Fragment ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Extreme trial : Greenscape and Dragons
ดรอปจากศัตรู
 Phantom Night Fragment ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Extreme trial : Ruins and Ocean King
ดรอปจากศัตรู
 Heart Key Ore ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Heart Key Fragment×90
ดรอปจาก Stageที่เป็น [?]
 Bloody Moon Ore ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Bloody Moon Fragment×90
ดรอปจาก Stageที่เป็น [?]
 Phantom Night Ore ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Phantom Night Fragment×90
ดรอปจาก Stageที่เป็น [?]
 Demonstone Heart Key ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Heart Key Ore×30 หรือ
Heart Key Catalyst x1,
Demonstone Bloody Moon×1 หรือ
Heart Key Catalyst x1,
Demonstone Phantom Night×1
 Demonstone Bloody
 Moon
★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Bloody Moon Ore×30 หรือ
Bloody Moon Catalyst×1,
Demonstone Heart Key×1 หรือ
Bloody Moon Catalyst×1,
Demonstone Phantom Night×1
 Demonstone Phantom Night ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Phantom Night Ore×30 หรือ
Phantom Night Catalyst×1,
Demonstone Heart Key×1 หรือ
Phantom Night Catalyst×1,
Demonstone Bloody Moon×1
 Heart Key Catalyst ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
เคลียร์ทุก Stage ของ
Extreme trial: Frozen Ground and Armor
 Bloody Moon Catalyst ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
เคลียร์ทุก Stage ของ
Extreme trial: Greenscape
and Dragons
 Phantom Night Catalyst ★6
แลกเปลี่ยนไม่ได้
เคลียร์ทุก Stage ของ
Extreme trial: Ruins and Ocean King
 Extreme Pass ★6 ใช้ในการลง Extreme Quest
แลกเปลี่ยนไม่ได้
รับได้ 1 ใบต่อวัน หรือ
Heart Key Catalyst หรือ
Bloody Moon Catalyst หรือ
Phantom Night Catalyst

   รายการสินค้า


ของที่แลกจากร้าน ไม่สามารถนำไปขายได้ และไม่สามารถนำไปแลก ★11 Weapon Exchange Pass ได้
ภาพ ชื่อ ระดับ ของที่ใช้แลก รายละเอียด /หมายเหตุ
 Autumn Cutter ★11 Demonstone Heart Key×5 ต้องการ Melee: 500
 492  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Hiakegane ★11 Demonstone Heart Key×5 ต้องการ Melee: 500
 400  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Kasan Ou ★11 Demonstone Heart Key×5 ต้องการ Aptitude: 400
 509  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Fuchikasei ★11 Demonstone Heart Key×5 ต้องการ Range: 500
 556  30
 AbilityIII, Flict Tiro
 Mugetsu Ohnusa ★11 Demonstone Heart Key×5 ต้องการ P.Magic: 500
 534  30
 AbilityIII, Flict Magia
 Kouyou Hime ★11 Demonstone Bloody Moon×5 ต้องการ Melee: 500
 591  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Shishikoh ★11 Demonstone Bloody Moon×5 ต้องการ Melee: 500
 574  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Ikariboshi-Ho ★11 Demonstone Bloody Moon×5 ต้องการ Range: 500
 578  30
 AbilityIII, Flict Tiro
 Tenga Ichii ★11 Demonstone Bloody Moon×5 ต้องการ Aptitude: 400
 595  30
 AbilityIII, Flict Tiro
 Koi Houma ★11 Demonstone Bloody Moon×5 ต้องการ P.Magic: 500
 587  30
 AbilityIII, Flict Magia
 Arashima new ★11 Demonstone Phantom Night×5 ต้องการ Melee: 500
 518  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Sorenge new ★11 Demonstone Phantom Night×5 ต้องการ Melee: 500
 423  30
 AbilityIII, Flict Arma
 Nakaaki Maru new ★11 Demonstone Phantom Night×5 ต้องการ Aptitude: 500
 456  30
 AbilityIII, Flict Tiro
 Koukeki Tsutsu new ★11 Demonstone Phantom Night×5 ต้องการ Range: 500
 531  30
 AbilityIII, Flict Tiro
 Ki Fujibakama new ★11 Demonstone Phantom Night×5 ต้องการ P.Magic: 500
 504  30
 AbilityIII, Flict Magia
 Rear - Sensius Em ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
  Arm - Sensius Al ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
  Leg - Sensius Oz ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
 Rear - Jaeger Bid ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Arm - Jaeger Nell ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Leg - Jaeger Leda ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Rear - Eques Flynn ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Arm - Eques Cyril ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Leg - Eques Frag ★11 Heart Key Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Rear - Close Packer ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Arm - Close Aim ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Leg - Close Rig ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Rear - Magika Craft ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
 Arm - Magika Wick ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
 Leg - Magika Mikon ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
 Rear - Dista Lie ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Arm - Dista Gol ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Leg - Dista Dio ★11 Bloody Moon Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Rear - Naver Wolf new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Arm - Naver Ulus new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Leg - Naver Leon new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ Melee Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Arma
 Rear - Diehl Meil new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Arm - Diehl Sil new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Leg - Diehl Niel new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ Range Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Tiro
 Rear - Restivaize new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
 Arm - Rynn Vaiz new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
 Leg - Ruinai Weise new ★11 Phantom Night Ore ×50 ต้องการ P.Magic Def: 400
 196  5%
 AbilityIII, Alter Magia
*P.Magic = Photon Magic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น