หน้าเว็บ

รายการ Mag

Mag | รายการ Mag | อาหาร Mag | Mag Device | Photon Blast (PB) และร่างอัลติ | วิธีเลี้ยง Mag


รายการ Mag

MagLv1~ ร่างเริ่มต้น

ชื่อ ภาพ PB Icon Trigger Action หมายเหตุ
Mag ไม่มี 1 Support / Restore HP A ของรางวัล CO [Mag License Test]
เพิ่ม Mag โดยใช้ Mag Ticket
ซื้อได้จาก AC Shop
ราคา 6,000 AC = 60บาท
2 ไม่มี
3 ไม่มี
Auto Action ไม่มี

MagLv30~ ร่างขั้น2

ชื่อ ภาพ PB Icon Trigger Action หมายเหตุ
Lyra
(Melee)
Helix - Proi Support /Restore HP J  (Melee > ทั้งหมด)
ทางผ่านไปสู่
Delphinus, Cygnus, Libra
Auto Action Melee / Attack
Fornax
(Range)
Ajax - Proi Support /Boost Ability J  (Range > ทั้งหมด)
ทางผ่านไปสู่
Cepheus, Tucana, Caelum
Auto Action Range / Standard Fire Ammo
Lepus
(P.Magic)
Cetus - Proi Support /Restore PP J (P.Magic > ทั้งหมด)
ทางผ่านไปสู่
Monoceros, Carina, Orion
Auto Action Photon Magic / Foie
Antria
(Aptitude)
Julius - Proi Support /Status Ailment A (Aptitude > ทั้งหมด)
ทางผ่านไปสู่
Crux, Leo, Corvus, Apus
Auto Action Range / Piercing Fire Ammo

MagLv100~ ร่างขั้น3

ชื่อ ภาพ PB Icon Trigger Action หมายเหตุ
Delphinus Helix - Proi Support / Invincibility A Lyra Lv100
เปลี่ยนจาก Cygnus, Libra
(Melee > Aptitude +(Range หรือ P.Magic))
Auto Action Melee / Uppercut
Cygnus Helix - Imera Support / Restore PP H Lyra Lv100
เปลี่ยนจาก Delphinus, Libra
(Aptitude + Range > Melee)
Auto Action Range / Standard Fire Ammo
Libra Helix - Nifta Support/ Boost Ability H Lyra Lv100
เปลี่ยนจาก Delphinus, Cygnus
(Aptitude + P.Magic > Melee)
Auto Action Photon Magic / Zonde
Cepheus Ajax - Proi Support / Invincibility A Fornax Lv100
เปลี่ยนจาก Tucana, Caelum
(Range > Aptitude +(Melee หรือ P.Magic))
Auto Action Range / Blasting Fire Ammo
Tucana Ajax - Imera Support/ Boost Ability B Fornax Lv100
เปลี่ยนจาก Cepheus, Caelum
(Aptitude + Melee > Range)
Auto Action Melee / Knockdown
Caelum Ajax - Nifta Support/ Restore PP B Fornax Lv100
เปลี่ยนจาก Cepheus, Tucana
(Aptitude + P.Magic > Range)
Auto Action Photon Magic / Megid
Monoceros Cetus - Proi Support / Invincibility A Lepus Lv100
เปลี่ยนจาก Carina, Orion
(P.Magic > Aptitude +(Melee หรือ Range))
Auto Action Photon Magic / Grants
Carina Cetus - Imera Support/ Boost Ability H Lepus Lv100
เปลี่ยนจาก Monoceros, Orion
(Aptitude + Melee > P.Magic)
Auto Action Melee / Attack
Orion Cetus - Nifta Support / Restore PP H Lepus Lv100
เปลี่ยนจาก Monoceros, Carina
(Aptitude + Range > P.Magic)
Auto Action Range / Piercing Fire Ammo
Crux Julius - Proi Support / Revive A Antria Lv100
เปลี่ยนจาก Leo, Corvus, Apus
(Aptitude > ทั้งหมด)
Auto Action Photon Magic / Foie
Leo Julius - Proi Support/ Boost Ability E Antria Lv100
เปลี่ยนจาก Crux, Corvus, Apus
(Melee > Aptitude)
Auto Action Melee / Knockdown
Corvus Julius - Imera Support / Restore PP E Antria Lv100
เปลี่ยนจาก Crux, Leo,  Apus
(Range > Aptitude)
Auto Action Range / Blasting Lightning Ammo
Apus Julius - Nifta Support / Invincibility A Antria Lv100
เปลี่ยนจาก Crux, Leo, Corvus
(P.Magic > Aptitude)
Auto Action Photon Magic / Barta


Evolution Device

Trigger Action

 • หากต้องการทำการเพิ่ม Trigger Action สามารถเพิ่มได้โดยใช้ Device ซึ่งจะเพิ่มให้อัตโนมัติ
 • หาก Trigger Action เต็ม และมีการใช้ Device ในการเพิ่ม Action เราสามารถเลือกเขียน Trigger Action ตัวใหม่แทนตัวเก่าได้เลย
 • Trigger Action บางอย่างไม่สามารถหาได้จากเกม ฉะนั้นจึงควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนทำการเพิ่มหรือเปลี่ยน Trigger Action
 • Trigger Action เมื่อทำงาน 1ครั้งจะใช้พลังงาน 5% กล่าวคือหากมีพลังงานอยู่ไม่ถึง 5%
  Trigger Action จะไม่ทำงาน
สีดำ สามารถหาได้จาก E-Trial หรือขูด FUN Scratch
สีน้ำเงิน แลกได้จาก Exchange Shop
สีแดง เป็น Trigger Action เฉพาะที่ได้จากการเลี้ยง Mag เท่านั้น
ชื่อ รายละเอียด
เงื่อนไขในการเกิด โอกาสในการเกิด ดีเลย์ในการเกิด ผลที่ได้
Support/ Restore HP A ฟื้นฟู HP ของเจ้าของเมื่อเหลือน้อย มีโอกาสเกิดสูง และฟื้นฟูน้อย
HP50% 50% 4นาที ฟื้นฟู HP33%
Support/ Restore HP B ฟื้นฟู HP ของเจ้าของเมื่อเหลือน้อย มีโอกาสเกิดปานกลาง และฟื้นฟูปานกลาง
HP50% 25% 4นาที ฟื้นฟู HP66%
Support/ Restore HP J ฟื้นฟู HP เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงระยะเวลาสั้น และฟื้นฟูเล็กน้อย
- 100% 9นาที ฟื้นฟู HP33%
Support/ Restore HP K ฟื้นฟู HP เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงระยะเวลาปานกลาง และฟื้นฟูปานกลาง
- 100% 12นาที ฟื้นฟู HP66%
Support / Boost Ability A เพิ่มความสามารถเมื่อเปลี่ยน Area มีโอกาสเกิดต่ำ และ Cooldown เร็ว
เปลี่ยน Area 12% 9นาที Amplify+Shield 30วินาที *1*2
Support / Boost Ability B เพิ่มความสามารถเมื่อเปลี่ยน Area มีโอกาสเกิดปานกลาง และ Cooldown ปานกลาง
เปลี่ยน Area 25% 12นาที Amplify+Shield 30วินาที *1*2
Support / Boost Ability E เพิ่มความสามารถเมื่อแถบ PB เต็ม Cooldown ปานกลาง
PB เกจเต็ม 100% 12นาที Amplify+Shield 30วินาที *1*2
Support / Boost Ability G เพิ่มความสามารถระหว่าง E-Trial มีโอกาสเกิดต่ำ และ Cooldown เร็ว
E-Trial 12% 9นาที Amplify+Shield 30วินาที *1*2
Support / Boost Ability H เพิ่มความสามารถระหว่าง E-Trial มีโอกาสเกิดปานกลาง และ Cooldown ปานกลาง
E-Trial 25% 12นาที Amplify+Shield 30วินาที *1*2
Support / Boost Ability J เพิ่มความสามารถเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงระยะเวลานาน
- 100% 15นาที Amplify+Shield 30วินาที *2
Support / Boost Ability K เพิ่มความสามารถเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงระยะเวลาปานกลาง
- 100% 12นาที Amplify+Shield 30วินาที *2
Support / Restore PP A ฟื้นฟู PP เมื่อเปลี่ยน Area มีโอกาสเกิดขึ้นสูง และมีผลระยะสั้น
เปลี่ยน Area 50% - ฟื้นฟู PP 10วินาที *1*3
Support / Restore PP B ฟื้นฟู PP เมื่อเปลี่ยน Area มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง และมีผลปานกลาง
เปลี่ยน Area 25% - ฟื้นฟู PP 15วินาที *1*3
Support / Restore PP E ฟื้นฟู PP เมื่อแถบ PB เต็ม และมีผลปานกลาง
PB เกจเต็ม 100% - ฟื้นฟู PP 15วินาที *1*3
Support / Restore PP H ฟื้นฟู PP ระหว่าง E-Trial มีโอกาสเกิดปานกลาง และมีผลปานกลาง
E-Trial 25% - ฟื้นฟู PP 15วินาที *1*3
Support / Restore PP J ฟื้นฟู PP เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง Cooldown ระยะสั้น และมีผลระยะสั้น
- 100% 9นาที ฟื้นฟู PP 10วินาที *3
Support / Status Ailment A รักษาสถานะผิดปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ และ Cooldown ระยะสั้น
ติดสถานะ 12% 9นาที Purify
Support / Status Ailment B รักษาสถานะผิดปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง และ Cooldown ปานกลาง
ติดสถานะ 25% 12นาที Purify
Support / Invincibility A ไม่สามารถถูกทำลายได้ (อมตะ)เมื่อแถบ PB เต็ม ระยะส่งผลสั้น
PB เกจเต็ม 100% - อมตะ 20วินาที *1
Support / Revive A ชุบชีวิตท่านทันทีเมื่อตาย มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก
หมดสภาพ ??% ??นาที ชุบชีวิต *1
Produce / HP Recovery  ผลิดไอเทมเช่น Health Drink หลังจากผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง
ดรอปทุก 10นาที ผลผลิต: Health Drink, Health Drink Plus, Full Health Drink
Produce / AoE HP Recovery ผลิดไอเทมเช่น Area Purify Kit หลังจากผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง
ดรอปทุก 10นาที ผลผลิตที่ได้ Area Purify Kit, Revival Kit, Area Heal Kit
*1 ไม่ลดพลังงาน และทำงานแม้พลังงานจะเป็น 0
*2 เทียบเท่ากับ Amplify/Shield Lv1 อยู่ได้30วินาที หากมีบัพดังกล่าวอยู่ในตัวอยู่แล้วจะทำให้ผลของบัพนานขึ้นไปอีก
*3 การฟื้นฟู PP หากทำการกดใช้ PP Conversion ด้วยจะยิ่งส่งผลทำให้ 1รอบในการฟื้นฟูไวขึ้น
 • Support / Revive A จะทำงานเมื่อสถานการณ์มีโอกาสที่ผู้เล่นจะหมดสภาพเท่านั้น ไม่ใช่มีผลเมื่อผู้เล่นหมดสภาพไปแล้ว
  • เช่นเดียวกัน Support / Restore HP A จะทำงานเมื่อเลือดมีโอกาสลดเหลือต่ำกว่า 50% หรือ Status Ailment A ก็จะทำงานเมื่อติดสถานะผิดปกติทันที
 • เมื่อ Trigger Action เงื่อนไขเหมือนกัน เช่น (Invincibility A กับ Restore PP E) เมื่อ PB เกจเต็ม
  Trigger Action ตัวที่อยู่ในลำดับแรกสุดจะทำงาน ส่วนตัวอื่นจะไม่ทำงาน
  • นอกเสียจาก Trigger Action ดังกล่าวจะติด Cooldown, Trigger Action ตัวถัดไปจึงจะทำงานแทน
 • เราสามารถใส่ Trigger Action แบบเดียวกันที่โอกาสเกิดยากซ้ำๆ เพื่อให้มีโอกาสสุ่มติด Trigger Action ดังกล่าวมากขึ้นได้เช่นกัน

Auto Action

Auto Action จะมีติดมากับ Mag ตั้งแต่ร่าง2 ขึ้นไป ทั้งนี้สามารถเปลี่ยน Auto Action โดยใช้ Device ที่แลกได้จาก
X-cube Shop
หากพลังงานเป็น 0% Auto Action จะไม่ทำงาน
แดเมจที่ทำได้จะขึ้นกับ Status ตัวละครของเจ้าของและที่เรียนไปใน Mag ตัวนั้น รวมถึงท่าที่โจมตี
แต่จะไม่นับพลังที่ได้จากอาวุธและธาตุ
ชื่อ รายละเอียด
Melee / Attack โจมตีด้วยแดเมจ Melee โจมตีปกติ
Melee / Knockdown โจมตีด้วยแดเมจ Melee ทำให้ล้มลง
Melee / Uppercut โจมตีด้วยแดเมจ Melee ต่อยเสยขึ้น
หมายเหตุ การโจมตีนั้นเป็นแดเมจเพียวไม่มีธาตุ และโจมตีระยะใกล้มาก และเฉพาะเป้าหมายที่เราสนใจอยู่
Range / Standard Fire Ammo  โจมตีด้วยแดเมจ Range ด้วยกระสุนธาตุไฟ
และยังมีธาตุน้ำแข็ง สายฟ้า ลม แสง และธาตุมืด ตามที่ Device ระบุ
Range / Blasting Fire Ammo โจมตีด้วยแดเมจ Range ด้วยกระสุนระเบิดธาตุไฟ
ลักษณะเช่นเดียวกับยิงด้วยปืนใหญ่่ สามารถความเสียหายเป็นวงกว้าง ทำให้ศัตรูชะงักได้
และยังมีธาตุน้ำแข็ง สายฟ้า ลม แสง และธาตุมืด ตามที่ Device ระบุ
ไม่มีผลทำให้ Zondial ทำงาน
Range / Piercing Fire Ammo โจมตีด้วยแดเมจ Range ด้วยกระสุนเจาะเกราะธาตุไฟ
ลักษณะเช่นเดียวกับยิงแบบ Piercing Shell
และยังมีธาตุน้ำแข็ง สายฟ้า ลม แสง และธาตุมืด ตามที่ Device ระบุ
หมายเหตุ Mag จะอยู่ข้างตัวเราและค่อยยิงกระสุนใส่เป้าหมาย และบางทีอาจจะยิงพลาดได้
เกี่ยวกับธาตุจะยิงตามธาตุที่ระบุเอาไว้ แต่เรื่องรายละเอียดนั้นยังสรุปไม่ได้
และไม่ทำให้ติดสถานะผิดปกติแต่อย่างใด
Photon Magic / Foie โจมตีด้วยแดเมจ Photon Magic ไม่ชาร์จ เทียบเท่ากับ Foie Lv1
สามารถทำให้ติด Burnได้
Photon Magic / Barta โจมตีด้วยแดเมจ Photon Magic ไม่ชาร์จ เทียบเท่ากับ ฺBarta Lv1
ยิงเหมือน Foie สามารถทำให้ติด Freezeได้
Photon Magic / Zonde โจมตีด้วยแดเมจ Photon Magic ไม่ชาร์จ เทียบเท่ากับ Zonde Lv1
ยิงเหมือน Foie สามารถทำให้ติด Shockได้
มีผลทำให้ Sazonde กับ Zondial ทำงานได้
Photon Magic / Zan โจมตีด้วยแดเมจ Photon Magic ไม่ชาร์จ เทียบเท่ากับ Zan Lv1
ยิงเหมือน Foie สามารถทำให้ติด Mirageได้
Photon Magic / Grants โจมตีด้วยแดเมจ Photon Magic ไม่ชาร์จ เทียบเท่ากับ Grants Lv1
ยิงเหมือน Foie สามารถทำให้ติด Panicได้
Photon Magic / Megid โจมตีด้วยแดเมจ Photon Magic ไม่ชาร์จ เทียบเท่ากับ Megid Lv1
ยิงเหมือน Foie สามารถทำให้ติด Poisonได้
หมายเหตุ Mag จะอยู่ข้างตัวเรา และยิงเวทใส่ เช่นเดียวกับกรณีที่ยิงกระสุน
ซึ่งอาจจะโดนหรือไม่โดนเป้าหมายก็ได้
และสกิล Boost สถานะผิดปกติ กับ Mastery ของธาตุนั้นไม่มีผลแต่อย่างใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น